/

Skolplikt och utlandsvistelse och utlandsvistelse

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

Skolplikten börjar höstterminen det år som barnet fyller sex år och slutar efter det nionde skolåret. Skolplikten gäller oavsett om barnet går i kommunal eller fristående skola. Skolplikten innebär att vårdnadshavare för barnet är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev inte kommer till skolan riskerar barnet att inte nå skolans kunskapskrav. Det är mycket allvarligt att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro (giltig eller ogiltig frånvaro) ska rektor enligt skollagen se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med barn- och elevhälsan. 

Ansökan om uppskjuten skolplikt (blankett) Pdf, 116.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlandsvistelse och skolplikt

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller däremot inte barn som flyttar utomlands och därmed inte längre är folkbokförda i Sverige. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vid varaktig utlandsvistelse upphör skolplikten. Även om barnet vid längre vistelse i utlandet inte omfattas av skolplikt har hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokförd i landet. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning och således hemkommunens ansvar att finansiera barnets utbildning. Barnet/eleven blir således utskriven från sin hemskola.

När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt på nytt. Vårdnadshavaren är då skyldig att ansöka om ny skolplats. Ansökan görs via e-tjänsten på kommunens hemsida Länk till annan webbplats.. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Inför en längre utlandsvistelse ska vårdnadshavaren anmäla detta till hemkommunen. Av uppgifterna ska framgå:

  • syftet med vistelsen
  • information om vistelsens varaktighet, eventuella hemresor, permanent flytt etc.
  • vistelseadress

Anmälan om längre vistelse i utlandet (blankett) Pdf, 114.1 kB, öppnas i nytt fönster.