/

Bygglov

 

Innan du bygger något måste du ofta ansöka om bygglov. Det är vi på bygglovsavdelningen som hjälper dig med råd och upplysningar om du ska bygga nytt, bygga till, göra markförändringar, riva en byggnad med mera.

Just nu har vi problem med vår e-tjänst. Det går bra att skicka in ansökan via mail, post eller lämna på plats!

Ansök om bygglov via vår e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att ansöka om bygglov med mera Länk till annan webbplats..

Inloggning och signering sker med hjälp av BankID och e-tjänsten fungerar på datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Mina sidor

"Mina sidor" Länk till annan webbplats. kan du följa ditt bygglovsärende från start till slut.

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Ibland måste du göra en anmälan Länk till annan webbplats. till oss även om du inte behöver bygglov. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Du kan behöva bygglov om du ska:

 • bygga nytt,
 • bygga till,
 • ändra byggnadens användningssätt (till exempel ändra från kontor till bostad, eller från butik till restaurang),
 • ändra fasaden, till exempel måla om till en ny kulör eller byta taktäckningsmaterial och ändra på fönster och dörrar,
 • sätta upp skylt, plank eller mur.

Du kan också behöva lov om du ska:

 • riva en byggnad eller del av byggnad samt flytta en byggnad till en annan plats. (Rivningslov)
 • ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla ut så att marknivån väsentligt ändras. (Marklov)

Vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Följande avfallsslag ska minst sorteras ut i separata fraktioner:

 • Trä
 • Mineral exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Andra uppkomna avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet
 • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja,
 • Förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp och
 • Returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Alla fraktioner ska sorteras ut separat från de övriga avfallsfraktionerna. Förpackningar ska alltså sorteras ut separat från annat avfall även om de består av samma ämne.

Var lämnas avfallet?

Ditt bygg- och rivningsavfall ska lämnas till en godkänd mottagare av den aktuella avfallskategorin, exempelvis en återvinningscentral.

Som privatperson kan avfall som är förpackningar lämnas till någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen. Verksamheter ska däremot lämna även förpackningsavfall till mottagare som får lov att ta emot förpackningsavfall från verksamheter, exempelvis en återvinningscentral.

Generellt undantag

Kravet på utsortering gäller inte avfallsslag som:

 • har en sådan konstruktion eller är sammanfogade på ett sätt som gör att det tekniskt är ogenomförbart att separera och sortera dem på plats. Exempel på när det kan vara omöjligt att sortera avfall är när en träbalk är ingjuten i betong
 • är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet, exempelvis oljespill på betong.

Dispens från sorteringskravet

Om det finns andra fall där du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna krävs en dispens från tillsynsmyndigheten.

Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering av avfallsslag som listas ovan med motivering:

 • att det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet eller
 • att fördelarna med utsorteringen inte överväger nackdelarna.

Tänk på!

Innan åtgärd i form av byggnation eller rivning ska ske så kan bygglov eller rivningslov behövas:

Bygglov - Katrineholms kommun Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om dispens

Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall - Katrineholms kommun Länk till annan webbplats.

I dispensansökan ska du beskriva entreprenaden och ange vilket av undantagen från sorteringskravet som gäller i ditt fall.

Till ansökan bifogar du relevanta handlingar, exempelvis:

 • materialinventering
 • situationsplan
 • rivningsplan
 • analysrapport

Avgift och handläggningstid för dispens

Vid komplett dispensansökan är handläggningstiden upp till 3 veckor. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för ansökan.

Tillsyn av sortering

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är ansvarig för tillsyn av reglerna och kan komma att göra slumpvisa kontroller för att se att kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs. Om du får ett kontrollbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.

Viss hantering av avfall är anmälningspliktig

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas.

Du som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera oss om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön. Det kan gälla föroreningar i byggnaden

En del åtgärder får du göra utan att du behöver ansöka om bygglov. Här behöver du istället göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats.. Det är i stort sätt samma handlingar som ska skickas in som i ett bygglov. Kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du får börja bygga. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Attefallshus

 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter.
 • Attefallshus är bygglovsbefriade men kräver alltid en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats.. Det här betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget.
 • Attefallshuset ska byggas i närheten av ditt en- eller tvåbostadshus och måste vara fristående. Högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter. Huset ska placeras 4,5 meter från din tomtgräns om inte din granne ger tillåtelse till annat. Om din granne är en gata, park eller kommunal mark krävs det bygglov för byggnationen.

Tillbyggnad

 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än bostadshusets taknocksnöjd.
 • Tillbyggnaden är bygglovsbefriade men kräver alltid en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget.
 • Om tillbyggnaden sker näramare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om din granne är en gata, park eller kommunal mark krävs det bygglov för byggnationen.

Takkupor

Inreda ytterligare en bostad

 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får inreda ytterligare en självständig bostad. Bostaden ska innehålla alla funktioner och vara tillgänglig och brandsäker.
 • För att åtgärden ska klassas som bygglovsfri får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.
 • Innan du påbörjar arbetet måste du göra en anmälan till samhällsbyggnads-förvaltningen Länk till annan webbplats. och invänta startbesked.

Övriga åtgärder som kräver anmälan

 • Du vill göra en ändring i byggnadens bärande konstruktion.
 • Du vill installera eller göra ändringar i hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.
 • Du vill göra en ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad.

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal, eller gör en förändring av en sådan, behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats..

Din anmälan ska innehålla:

 • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
 • Planritning som visar eldstadens placering
 • Prestanadadeklaration
 • Förslag på kontrollplan

Har du flera byggnader på din fastighet?

Då behöver du även skicka med en situationsplan där du ska markera vilken byggnad eldstaden ska installeras i.

Ska du installera en ny skorsten?

Då behöver du även skicka med en fasadritning där du skalenligt ritar var skorstenen ska placeras. En skalenlig ritning innebär att förhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma överens med den skala som anges på ritningen. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är lika med 100 cm i verkligheten.

Bra att tänka på

 • Innan du får påbörja arbetet måste du ha fått ett beslut om startbesked. I startbeskedet framgår det vilka handlingar som du ska skicka in för att du ska få ett slutbesked.
 • För att du ska få börja använda eldstaden måste den dessutom vara besiktad av en sotare.

Här får du exempel på bygglovshandlingar som du ska skicka in tillsammans med din ansökan/anmälan. Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att handlingarna ska tas fram på ett sakkunnigt och yrkesmässigt sätt. Vi tar emot handlingar i pappersform (inte större än A3-format) samt i digitalt PDF-format.

 • Fasadritning (Ritning på byggnaden/byggnadsverkets fasader från samtliga håll som är relevant för åtgärden)
 • Planritning
 • Situationsplan/ Nybyggnadskarta (En tomtkarta där man påvisar vart åtgärden kommer att ske samt ev. mått till tomtgräns och andra byggnader)
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Övriga handlingar kan efterfrågas. Allt beror på ärendets karaktär.

Hjälp/stöd

Kontaktcenter Länk till annan webbplats. kan hjälpa till med att ta fram befintliga ritningar, situationsplaner och skanna in handlingar samt hjälpa till att ansöka i e-tjänsten för bygglov.

Besöksadress: Djulögatan 31 B, Katrineholm Länk till annan webbplats.
Mejl: kontaktcenter@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 63

Öppet helgfria vardagar klockan 10-16.

Vid lov- och anmälningspliktiga ärenden ska en situationsplan bifogas i din ansökan eller anmälan. På den ska man exepelvis markera vart åtgärden kommer att ske eller vart byggnader och tillbyggnader ska placeras.

För vissa åtgärder som exepelvis nybyggation eller byggnation nära tomtgräns kan vi komma att kräva ett mer utförligt kartunderlag. Kartunderlaget tas lämpligtvis fram av Sweco, 010-263 64 30, mbk.katrineholm@sweco.se.

Fullständing nybyggnadskarta krävs alltid vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplanerat område. Även utanför detaljplanerat område kan detta underlag krävas om byggnation hamnar på känsligt avståd till tomtgräns samt vid osäkra fastighetsgränser. Underlaget redovisar aktuell fastighet med mått, höjdfix, planbestämmelser och övriga förhållanden samt anslutningspunkter för VA och liknande.

Förenklad nybyggnadskarta kan krävas vid komplementbyggnader eller tillbyggnader som hanmar på känsligt avstånd till tomtgräns samt vid osäkra tomtgränser både inom och utanför detaljplanerat område. Gäller även åtgärder som faller inom attefallsreglerna. Underlaget redovisar aktuell fastighet med mått, höjdfix och planbestämmelser.

Välkomma att höra av er till våra bygglovshansläggare om ni är osäkra på vilket kartunderlag som behövs för din åtgärd.

Vill du ta fram gällande detaljplaner, en enklare situationsplan eller kartor över din tomt kan du använda vår karttjänst Katrineholmskartan.


Hjälp/stöd

Kontaktcenter Länk till annan webbplats. kan även hjälpa till med att ta fram befintliga ritningar, situationsplaner och skanna in handlingar samt hjälpa till att ansöka i e-tjänsten för bygglov.

Besöksadress: Djulögatan 31 B, Katrineholm Länk till annan webbplats.
Mejl: kontaktcenter@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 63

Öppet helgfria vardagar klockan 10-16.

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen.


Det här gäller

Strandskyddet gäller inom 100 meter från vattendrag och sjöar. Där är det byggnadsförbud om det inte finns en detaljplan som säger annat. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområdet måste du ansöka om att få en dispens (tillstånd) från förbudet, en strandskyddsdispens. Endast om det finns särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna. Du ansöker om dispens hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att:

 • bygga nytt,
 • ändra befintliga byggnader eller dess användning,
 • utöka sin privata zon på mark som är tillgänglig för allmänheten genom exemplevis möbler, anlägga gräsmattor eller rabatter,
 • gräva eller förbereda för byggnationer,
 • uppföra bryggor, prirar, vägar och parkeringsplatser,
 • muddra eller fälla träd.

Ansök om strandskyddsdispens

Att ansöka om dispens innebär att du söker om tillstånd från Katrineholms kommun att avvika från aktuell lagstiftning. Här ansöker du om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats..  

Attefallshus och friggebodar

Om du planerar att bygga bygglovsfria komplementbyggnader, så kallade Attefallshus eller en friggebod, inom strandskyddat område, kräver det fortfarande att du ansöker om strandskyddsdispens.

De flesta typer av handläggning på kommunen är avgiftsbelagda. Katrineholms kommun tar betalt för bygglov, anmälningar och andra ärenden enligt SKR:s taxa (Sveriges Kommuner och Regioner). Hur denna taxa ser ut kan du läsa mer om i länken nedan. 

Ladda hem vår taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet (PDF). Pdf, 294.7 kB.

Vi arbetar även med att granska att regler och beslut följs inom plan-och bygglagen. Det här arbetet kallas för tillsyn.

Exempel på tillsynsärenden och områden

 • Olovligt byggnade
 • Ovårdad tomt
 • Ovårdade och förfallna byggnadsverk
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Hissar och andra motordrivna anordningar
 • Lekplatser

Ditt ansvar som fastighetsägare

I vårt tillsynsarbete hanterar vi många ärenden där häckar växer ut över trottoar och gata vilket försämrar sikten i korsningar. Det är därför viktigt att en tomt hålls i vårdat skick och sköts så att risken för olycksfall begränsas och att inga besvär uppstår för trafik och övrig omgivning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för häckar.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

 

Vad är en kontrollansvarig?
En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings- marklov eller en anmälan. Vi enklare åtgärder kan vi göra en bedömning om att en kontrollansvarig ej behövs.

En kontrollansvarig ser till att:

 • gällande bestämmelser följs
 • hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för åtgärden.
 • en kontroll av byggnationen eller rivningen genomförs och att de tekniska krav som ställs uppfylls.
 • vara en sakkunnig inom området och en stöd för byggherren.

En kontrollansvarig ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Du kan söka efter certifierad kontrollansvarig hos certifieringsorganen, RISE och Kiwa.

Vad är en kontrollplan?

Alla åtgärder som kräver bygglov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan. En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre/sökande. Oftast tas planen fram tillsammans med kontrollansvarige, när sådan krävs.

En kontrollplan ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för tänkt åtgärd. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, samt mot vad kontrollen ska sker. Exempel är mot: ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är till för verifiera att byggnationen/åtgärden skett enligt det lov/anmälan som beslutats och för att säkerstålla samhällets krav på att de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Kontroller kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, VA och ventilation, brand, säkerhetsfrågor och tillgänglighet.

Förslag till kontrollplan skall lämnas in osignerad till Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ansökan eller anmälan och övriga handlingar.

Tillsammans med ditt startbesked får du sedan tillbaka din kontrollplan. Under arbetets gång signeras respektive kontrollpunkt av den person som utfört kontrollen. Det kan vara den som utför arbetet, besiktat åtgärden, byggherren själv eller kontrollansvarige om det finns.

För att sedan få ett slutbesked skall kontrollplanen vara signerad och godkänd på alla kontrollpunkter samt att byggherre skall har skrivit under den.


När behövs en kontrollansvarig?
Normalt sett behöver du en kontrollansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Även vid enklare byggnationer som exempelvis ett Attefallshus behövs en kontrollansvarig om vatten- och avlopp installeras. 

Öppettider och kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss som arbetar med bygglov på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor eller funderingar. Så här kan du kontakta oss:

Telefontider

Du når oss på vår rådgivningstelefon 0150-571 94, helgfria vardgar, klockan 9.30 till 11.30. Du kan även ringa oss för att boka ett möte för rådgivning med handläggare.

Sommartider! Från och med vecka 27 och sex veckor framöver är telefonen endast öppen på tisdagar och torsdagar. Tiderna som gäller är 9.30-11.30

Mejl

Du kan mejla oss frågor som rör bygglov på byggjour@katrineholm.se.

Medarbetare

Erik Bjelmrot - Avdelningschef Planering och byggande
Veronica Halén - Bygglovshandläggare

Lisa Mossberg - Bygglovshandläggare

Hanna Sjögren - Bygglovshandläggare

Jerker Bergman - Byggnadsinspektör
Hugo Andersson Kron - Byggnadsinspektör

Sara Lindberg - Byggnadsinspektör

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Katrineholms kommun behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. En gång per år genomförs en NKI- undersökning (Nöjd kund-index) i syfte att ta reda på vad du som företagare tycker om den kommunala myndighetsutövningen, vår service och kontakten med oss. Det här innebär att vi lämnar över dina personuppgifter till ett företag för att genomföra undersökningen på vårt uppdrag. De områden som berörs inom vår verksamhet är:

 1. Bygglov
 2. Markupplåtelse
 3. Serveringstillstånd
 4. Miljö-och hälsoskydd
 5. Livsmedelskontroll

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.