/
/

Agenda 2030 och hållbar utveckling

I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030länk till annan webbplats och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

 

Observera att den här sidan är under uppbyggnad. Vi återkommer kontinuerligt med mer information. 

Klicka på något av målen för att läsa mer om vårt arbete Lågflödesmuddring Jämställdhet Lyckliga gatorna MIKA Fossilfritt Sverige

Klicka på något av målen för att läsa mer om hur vi arbetar. Alla mål är ännu inte klickbara men kommer att bli det på sikt.

Hållbar utveckling - vad är det?

Hållbarhet förknippas ofta med klimat och miljö, men begreppet är mycket bredare än så. En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner:

 1. Social hållbarhet
 2. Miljömässig hållbarhet
 3. Ekonomisk hållbarhet

De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensioner.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att uppnå de globala målen i Katrineholm. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Miljömässig hållbarhet

 • All el och fjärrvärme som vi förbrukar är 100% förnybar.

Mål 13

Katrineholms kommun deltar i det nationella initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Läs mer om Katrineholms kommuns deltagande i Fossilfritt Sverige.länk till annan webbplats

Katrineholms kommun deltar i det unika projektet LIFE IP Rich Waters. Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.

Läs mer om lågflödesmuddringen i Öljaren

Mål 12, 13 och 14 från de globala målen för hållbar utveckling

Vår mat- och måltidsverksamhet sparar 200 000 kg C02 per år genom att:

 • servera mer vegetarisk kost,
 • välja frukt och grönt efter säsong,
 • och köpa mat från lokala leverantörer.

Mål 12

Att ta hand om skogen är ett viktigt uppdrag. Skogen är en boplats för många av våra fridlysta och ansvarsarter som finns i Katrineholms kommun. Skogen lagrar även kol. Den är viktig för atmosfären och ekosystemet. Du hittar kol i trädens stam, grenar, barr, löv, rötter, dött organiskt material och i jorden.

När vi tar hand om våra skogar så arbetar vi för att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Vi arbetar också för att skapa en miljö som är tillgänglig och trygg för människor, djur och kryp.

Skogsvård och agenda 2030

I vårt arbete med skogsvård arbetar vi mot följande mål i FN:s Agenda 2030länk till annan webbplats:

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande - att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Rekreation och att uppleva naturen är en viktig del för välbefinnande och god hälsa.
 • Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald - om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Gobala målen, nummer 3 och nummer 15. 


Avverkning av träd och skog

När vi avverkar träd gör vi det enligt skogsvårdslagstiftningen. Vi följer också råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen. När vi ska avverka, alltså ta bort skog, gör vi det med hänsyn till frilufts- och naturkänsliga områden. Vi pratar också med naturorganisationer och föreningar engagerade i skogsvård.

Ibland behöver vi avverka skog för att motverka spridningen av granbarkborren.
På vår sida för skogsvård kan du läsa om hur vi gör.

Utsläpp från trafik är vår fortsatt största utmaning. Omställningen till ett mer hållbart trafiksystem är viktigt för att vi ska minska vår miljöpåverkan och vända en negativ trend av utsläpp och resursförbrukning. För att uppnå ett mer hållbart trafiksystem krävs det att vi förändrar våra resmönster och gör andra transportval.

I Katrineholm betyder det att vi:

 • Fortsätter att utveckla Katrineholm med fokus på gång- och cykeltrafik i vår trafikplanering.
 • Prioriterar leverantörer som kan leverera tjänster som drivs av förnyelsebara drivmedel i våra upphandlingar.
 • Har fasat ut tyngre arbetsmaskiner i vår egen fordonspark. Idag använder vi istället HVO100 - ett 100% förnybart och fossilfritt drivmedel.
 • Möjliggjort för både privatpersoner och företag att tanka helt fossilfritt i centrala Katrineholm, samtidigt som stadstrafiken är eldriven.

Mål 13

Social hållbarhet

I Katrineholm fokuserar vi på att utveckla och förbättra för gång- och cykeltrafiken i vår trafikplanering. Gång- och cykeltrafik är en investering i social hållbarhet. Transport är en jämlikhetsfråga och genom att investera i färdmedel som alla invånare har möjlighet att dra nytta av kan vi ge likvärdiga transportmöjligheter till alla.

I en stad där fotgängare och cyklister prioriteras i trafiken kan oskyddade trafikanter röra sig obehindrat och känna trygghet. Vi vet dessutom att städer med hög andel gång- och cykeltrafik ofta har en attraktiv och levande stadsmiljö.

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Katrineholms utbildningssatsning i HBTQI är unik i Sverige - ingen annan kommun i landet har gjort en så stor satsning i att utbilda alla sina anställda inom området. Och trots att detta var 2017 så fortsätter arbetet än idag.

Bakgrund

För att höja kunskapsnivån bland anställda i kommunen pågick ett treårigt vidareutbildningsprojekt för samtliga anställda i Katrineholms kommun (2015-2017). Kommunens anställda, det vill säga runt 3000 personer utbildades.

Syftet var att säkerställa en god arbetsmiljö, samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare.

Arbetet fortsätter

HBTQ-utbildning har blivit en del av kommunens utbildningspaket och går att söka av både nyanställda och anställda som vill/behöver uppdatera sina kunskaper.

Våra certiferade verksamheter samt ett par till arbetar just nu med nya handlingsplaner för just sin verksamhet. Några av insatserna som kommer göras framåt är:

Har du önskemål eller synpunkter?

Har du synpunkter, förslag eller önskemål på något som vi kan förbättra inom HBTQI så är du alltid välkommen att skicka in en synpunkt. Antingen direkt till verksamheten eller till kommunstrateg.

Mål 10

Jämställdhet är ett begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Det brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Det innebär att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Katrineholms kommuns utgångspunkt är att vårt samhälle präglas av en manlig norm. Det får konsekvenser för oss i kommunen när vi ska bedriva våra verksamheter och det betyder att om vi inte gör något aktivt åt saken så kommer styrningen framförallt att gynna män. Därför vill vi att styrsystemet ska bidra till att minska ojämställdheten.

Kommunens tanke med att styra genusmedvetet är att i både planering och uppföljning synliggöra var och på vilket sätt resurser och makt fördelas olika mellan könen och utifrån detta medvetet omfördela resurser och makt, så att män och kvinnor, flickor och pojkar kan ta del av detta på lika villkor.

Katrineholms kommun har sedan 2010 en systematik för arbetet med jämställdhetsintegrering. Då jämställdhetsintegrerades styrsystemet, vilket innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och genomförande, till uppföljning. Metoden som används är den så kallade Trappan. Katrineholms kommun har en politisk inriktning för jämställdhetsintegrering som beskrivs i gällande kommunplan.

Europeiska deklarationen för jämställdhet

I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR Council of European Municipalities and Regions). Deklarationen innehåller sex principer och 30 artiklar. I och med undertecknandet togs en handlingsplan fram för jämställdhet som tydligt innehåller mål, prioriteringar, åtgärder och resurser. Deklarationen är ett verktyg som hjälper oss att ännu bättre sortera och systematisera vårt arbete med jämställdhetsintegering.

 

Mål 5

I satsningen Lyckliga gatorna arbetar vi för att ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda relationer till vuxna och trygga platser att vara på när de inte är i skolan. Vi ordnar gatufester, lovaktiviteter och fritidsaktiviteter. Dessa gör vi tillsammans med de boende och föreningar i olika områden i Katrineholm och i våra kransorter.

Läs mer om Lyckliga gatorna

De globala målen för lyckliga gatorna, ingen fattigdom, ingen ojämlikhet och inkluderande samhällen.

En annan satsning är MIKA-projektet. MIKA står för "Mat och integration i Katrineholm". Vi vill skapa möjligheter för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas som individer, ge dem värdefull arbetslivserfarenhet och samtidigt bidra till att stötta lokala företag i deras utveckling.

Läs mer om MIKA

Globala mål vi arbetar mot med MIKA - ingen fattigdom, minskad ojämlikhet och anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Ekonomisk hållbarhet

I Katrineholms kommun har vi en tydlig finanspolicy som vi följer.

 • Våra placeringar sker enbart i företag som följer internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
 • Vi prioriterar även investeringar i bolag som aktivt arbetar med att minska sin negativa påverkan på miljön.

Läs mer om vår finanspolicy

Mål 12

Se våra resultat

Vill du få statistik och se Katrineholms kommuns resultat i de olika målen? Besök Kolada,länk till annan webbplats som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner.