/

Publicerad:

Nu genomför vi en tunnelundersökning i Sveaplanstunneln

Just nu genomför Sörmland Vatten och Avfall AB tillsammans med Katrineholms kommun en tunnelundersökning i dagvattentunneln mellan Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset och Djulö gärde. Undersökningen är startskottet för det viktiga projektet med att klimatanpassa vår dagvattenhantering och skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm.

Det här gör vi

Tömning och undersökning av Sveaplanstunneln (dagvattentunneln)

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur mycket sediment som finns i dagvattentunneln och vad sedimentet innehåller.

  • Vi påbörjade tömningen av tunneln under vecka 10. Tömningen tog 5 dygn och bestod av cirka 16 000 m3 vatten.
  • Från Sveaparken har vi sänkt ned en pump cirka 30 meter i ett schakt, och därifrån pumpar vi upp vattnet till marknivå där det sedan leds bort via en naturlig bräddfunktion.
  • Undersökningen genomförs med hjälp av Yrkesdykarna från Norrköping. De kommer dels att gå in i dagvattentunneln med dykutrustning samt eventuellt med en mindre båt. De kommer även att filma och ta bilder, i den mån det går, samt ta prover på sedimentet som vi sedan skickar på analys. Tunneln är cirka 4,5 meter i diameter och 1 kilometer lång.

Fortsatt arbete

Utifrån resultaten från undersökningen av dagvattentunneln kommer vi att:

  • Rengöra och inspektera tunneln.
  • Byta ut befintlig spillvattenledning.
  • Anpassa dagvattentunnelns utlopp (vid Djulö gärde).
  • Projektera en ny sträcka med rör eller tunnel från dagvattendammen vid Logistikcentrum till Sveaparken. Den här sträckan ska sedan fungera som en alternativ väg (bräddfunktion) vid stora skyfall och för de stora vattenmängder som idag rinner ut till sjön Näsnaren via Lasstorpsdiket.
  • Se över dagvattensystemet samt inloppet på och runt Sveaparken.

Bakgrund

Undersökningarna är startskottet i vårt viktiga arbete med att ta hand om framtidens regnvatten genom att klimatanpassa vår dagvattenhantering och skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm.

Kontakt

Linda Aldebert
Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Markus Karlsson
Projektledare Infrastruktur
Mejl: markus.karlsson@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 81, 0150-570 00 (växel)

Jonas Törnvall
Projektsamordnare Sörmland Vatten
Mejl: jonas.tornvall@sormlandvatten.se
Telefon: 0150-36 18 33, 0150-800 100 (växel)