/

Publicerad:

Nu kan du läsa Katrineholms andra hållbarhetsrapport

Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2021.

Två personer leder sina cyklar i Stadsparken i Katrineholm.
Foto: Hanna Maxstad.

– Vår första hållbarhetsrapport visade att vi hade kommit långt i vårt arbete, och årets rapport visar att vi tagit ytterligare steg i rätt riktning. Samtidigt finns det fortfarande mycket mer att göra i dessa frågor. Jag ser fram emot hur vi kan utveckla arbetet med att engagera våra medborgare i hållbarhetsfrågorna och bygga vidare på de kommunikationsinsatser som vi prisats för utifrån den första hållbarhetsrapporten, säger Johan Söderberg kommunstyrelsens ordförande.

– I år vann vi Stora Kommunikationspriset för vår hållbarhetsrapport, det tycker jag visar vikten av hållbarhetsarbete och hur bra vår hållbarhetsrapport är. Andra viktiga delar är hur väl vi paketerar vårt hållbarhetsarbete och att vi har modet att tydligt visa vilka utmaningar vi står inför, säger Sari Eriksson kommundirektör i Katrineholms kommun.

Om rapporten

 • Hållbarhetsrapporten 2021 är Katrineholms kommuns andra samlade hållbarhetsrapport.
 • Rapporten utgår från FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Länk till annan webbplats.
 • Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som Katrineholms kommun genomförde under 2021, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför.

Här kan du läsa Katrineholms kommuns Hållbarhetsrapport 2021. Länk till annan webbplats.

Insatser och utmaningar 2021

Här presenterar vi några exempel på de utmaningar vi står inför och vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomförde under 2021.

Det här är några av våra utmaningar

 • Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att alla barn och unga ska ha möjlighet till goda uppväxtvillkor oavsett familjens ekonomiska situation.
 • Pandemin har fortsatt att påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även begränsat möjligheterna till kultur, idrott och föreningsliv som är viktigt för hälsan.
 • Kvinnor upplever i högre utsträckning än män otrygghet på offentliga platser i kommunen.
 • Tillsammans med vårt fastighetsbolag KFAB behöver vi fortsätta arbetet med energi-effektivisering i våra fastigheter och verksamheter.
 • Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av granbark-borre. Det har medfört att tätortsnära skog med höga rekreationsvärden har avverkats.

Det här är några exempel på vad gjorde vi under 2021

 • Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade och fler familjer blev självförsörjande.
 • Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya vandringsleder och att marknadsföra den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter. Vi renoverade även flera lekplatser och skapade fler grillplatser i våra naturområden.
 • Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga både i skolan och på fritiden, genom bland annat genom trygghetsvärdar.
 • Vi arbetade med att förbereda två tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.
 • Vi anställde ungdomar i projektet Naturnära jobb med uppdrag att bekämpa invasiva arter och återställa betesmarker. Vi gjorde också en större kommunikationsinsats om invasiva arter.

Agenda 2030

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Att främja fred och rättvisa
 • Att lösa klimatkrisen

Här kan du läsa mer om Katrineholms kommuns arbete med Agenda 2030. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sari Eriksson, kommundirektör.
Telefon: 0150-570 85.