/

Publicerad:

Katrineholms kommuns medarbetare tycker till

Nyligen genomförde Katrineholms kommun en medarbetarenkät bland anställda med syfte att mäta arbetsplatsens medarbetarengagemang.

Nyligen genomförde Katrineholms kommun en medarbetarenkät bland de anställda. Då mäts något som kallas HME, som står för Hållbart Medarbetarengagemang.

Frågeställningarna är framtagna av SKR (Sveriges kommuner och regioner) med syfte att mäta medarbetarengagemang men även skapa ett analysunderlag att jämföra mot andra kommuner. För att kartlägga synen på motivation, ledarskap och styrning har frågor bland annat ställts kring om medarbetarna tycker att deras arbete är meningsfullt, om den närmaste chefen visar förtroende och om medarbetaren är insatt i arbetsplatsens mål.

Totalt visar det sig att siffrorna för dessa områden är detsamma eller förbättrats, jämfört med resultatet i den förra enkäten 2021.

Tabell över HMI mätningen

- I årets undersökning har också vi också lagt till nya frågor i OSA – enkäten, som handlar om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Eftersom det är många nya frågor i år finns inga siffror att jämföra mot tidigare undersökningar. Men utifrån graderingsskalan 1-5 är resultatet bra. Vi kan också konstatera att återhämtning är ett prioriterat område. Det är något som vi redan jobbar med i vissa verksamheter, säger Ingrid Lindbom tf personalchef.

Enkäten är uppdelat i följande frågeområden:

  • Arbetsorganisation
  • Arbetsklimat
  • Arbetsbelastning
  • Ledning
  • Kompetensutveckling
  • Återhämtning
  • Säkerhet och hälsa
Tabell över OSA resultatet

- Nästan 2 400 medarbetare svarade på enkäten vilket är en ökning mot förra årets undersökning. Det visar att medarbetarna är engagerade i sitt arbete och vill vara med att utveckla arbetsplatsen. Undersökningen ska leda till att varje arbetsplats inom kommunen tar fram handlingsplaner och väljer ut förbättringsområden. Syftet är att undersökningen ska leda till förbättringar för de anställda. Vi vill ju bli bättre på alla plan, säger Ingrid Lindbom.

Av kommunens 3259 medarbetare svarade 2390 på enkäten. Det motsvarar 73,3 % svarsfrekvens.