/

Publicerad:

Nej till flytt av strålsäkerhetsmyndigheten

Med anledning av den hemställan som strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör gjort hos regeringen, skickades en skrivelse till regeringen från Katrineholms kommun. I skrivelsen framgår att Katrineholm ber regeringen avslå hemställan från generaldirektören.

- Vi delar inte den beskrivning som framförs i hemställan, ifrågasätter generaldirektörens uttalande om att endast hennes tjänst skulle beröras, och menar att det är av största vikt att myndighetens säte fortsatt är i Katrineholm. Om någon förändring ska ske av myndigheters lokalisering, så är det att fler myndigheter utlokaliseras i landet, för att bryta nuvarande utvecklingen att allt fler statliga jobb samlas i Stockholm, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Sari Eriksson kommundirektör i Katrineholm.

Skrivelsen till Regeringen:

Katrineholms kommun har via media informerats om att Strålsäkerhetsmyndigheten gjort en hemställan om placering av myndighetens säte och ledningsfunktion. Placeringen skulle innebära en flytt av säte och ledningsfunktion från Katrineholm till Solna.

Kommunen har tagit del av hemställan som skickats till Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet.

I hemställan framgår det att det huvudsakliga skälet till flytten av myndighetens säte och ledningsfunktion från Katrineholm till Solna främst är det rådande säkerhetsläget.

Kontoret i Katrineholm genomgick en ombyggnation för att passa den verksamhet som myndigheten skulle bedriva i Katrineholm. Lokalerna invigdes hösten 2019.

Då myndigheten flyttade sitt säte till Katrineholm var antalet anställda ca 50 personer. Målsättningen var att växa till ca 70 medarbetare i Katrineholm.

Katrineholms kommun hade ett nära och väldigt bra samarbete med dåvarande ledning på Strålsäkerhetsmyndigheten innan och i samband med flytten. Myndigheten är viktig i Katrineholm. Dels tack vare arbetstillfällena men också för att statliga myndigheter finns placerade i kommunen.

Vi har också tagit del av en intervju med generaldirektör Nina Cromnier som sändes på SvT Sörmland den 11 april. I intervjun säger Cromnier att det endast är hennes tjänst som flyttas. Vidare säger Cromnier att myndigheten har en ambition att öka till 70 medarbetare och att det varit möjligt att rekrytera kompetens inom ett flertal yrkesområden från närområdet.

Det är svårt att tolka hemställan på det sätt som sägs i tv-intervjun.

Katrineholms kommun är väldigt bekymrad över den hemställan som gjorts. För kommunens del är det av yttersta vikt att Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt har sitt säte i Katrineholm och att verksamheten fortsätter växa med den ambition myndigheten hade vid flytten till Katrineholm.

Vi önskar att hemställan avslås och att myndigheten fortsätter att utvecklas i Katrineholm!

Johan Söderberg (S) Kommunstyrelsens ordförande

Sari Eriksson Kommundirektör

13 april 2023

Kontakt