/

Publicerad:

Detaljplan för Igelkotten är på granskning

Detaljplan ska göra det möjligt att bebygga området med två flerbostadshus för trygghetsboende med sammanlagt cirka 60–65 lägenheter i sex våningsplan. Detaljplanen bekräftar även befintlig bebyggelse.

Bild över planområdet

Här kan du se var planområdet för Igelkotten finns Länk till annan webbplats.

Gransning av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 14 december 2024 - 11 januari 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 11 januari 2024 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Plankarta Pdf, 793.3 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 2.7 MB.

Geoteknik Pdf, 1.2 MB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 3.9 MB.

Parkeringsutredning Pdf, 1.2 MB.

Kontaktperson

William Rytterström, planarkitekt

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.