/

Publicerad:

Detaljplan för Enen, Sälgen & Videt är på samråd

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder i centrala Katrineholm, som ansluter till den befintliga stadsbebyggelsen och anpassas till de kulturhistoriska värdena på platsen. De befintliga bostadshusen är uttjänta och kommer att rivas. Den nytillkommande bebyggelsen består av flerbostadshus i fyra till sex våningar.

Markerar planområdet med en röd linje.

Här kan du se var planområdet för Enen, Sälgen och Videt finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 11 april - 2 maj 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 2 maj 2024 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Plankarta Pdf, 494.8 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.7 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.4 MB.

Kulturmiljöutredning Pdf, 1.8 MB.

Trädinventering Pdf, 1.3 MB.

Geoteknik - markteknisk undersökningsrapport Pdf, 589.4 kB.

Geoteknik - tekniskt PM Pdf, 511.2 kB.

Kontaktperson

William Rytterström, planarkitekt

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.